عکس روز

کاری از بادبان
آرش صادقی در حال اعتصاب

در این جا ورود به مساله حقوق بشر ممنوع است؛ چرا که حکمرانان حقوق بشر را در اینجا به شیوه ی خودشان اجرا می کنند...!
طرح: آتنا فرقدانی

"Human Rights Day" 10 December

"It if forbidden in here to raise human rights issues. We implement human rights in our own way." Said the Iranian Authorities...!

آزادی یعنی اینکه میخواهم نه برده باشم نه برده دار

کاری از علی شافعی

این جوان لرستانی , نه اختلاس میلیاردی کرده, نه به کسی تجاوز کرده، فقط مشروب خورده !

طرح ارسالی به قاصدان آزادی به مناسبت دومين سالگرد شيردخت ايران زمين ريحانه جبارى